BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СО - 09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

BG411, ДП Национална компания железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Снежа Величкова, България 1233, София, Тел.: 02932-6120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02931-0663

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://rail-infra.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://rail-infra.bg/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

169859.72 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма - Клисура“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Адрес на профила на купувача: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhFCJ3O4Ny3p4%3d Дата, час и място на отваряне на офертите:26.06.2020 г. в 10:00 часа, в сградата на ДП НКЖИ, с адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, етаж партер, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на режимa за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, в оригинал или заверено копие, се представя на комисията. За заверен документ се счита този, при който върху копието на документа е записано "вярно с оригинала" и са поставени подпис и печат.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)