BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662139

BG411, Институт по биология и имунология на размножаването акад. Кирил Братанов към Българска академия на науките/ИБИР-БАН/, бул. Цариградско шосе 73, За: Сорен Хайрабедян, България 1113, София, Тел.: 0895 453170, E-mail: shayrabedyan@ibir.bas.bg, Факс: 02 8720022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ibir.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ibir.bas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-Content291bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА БИО ФРАГМЕНТ АНАЛИЗАТОР QTY QSEP100 BIO-FRAGMENT ANALYZER СЪС СОФТУЕР

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33120000

Описание:

Записващи системи и уреди за изследвания


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Проектът предвижда услуги по доставка на посоченото оборудване свързано с изпълнение на проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)