Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

А-1099

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000867756

BG334, Първо СУ Свети Седмочисленици, ул. Капитан Данаджиев №22, За: Ани Димитрова- ЗДАСД, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63070, E-mail: sou1_tg@abv.bg, Факс: 0601 62392

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://1su-tg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ezop.uslugi.io/public/parvo_sou_tg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

48500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща строително-ремонтни дейности на покрива и сградата на физкултурен салон и стая към него, находящи се на първи етаж в сграда, кабинет № 406 находящ се на четвъртия етаж и частични ремонти по фасадата в сградата на Първо СУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Първо СУ "Свети Седмочисленици", а именно: гр. Търговище 7700,ул.Капитан Данаджиев №22,Канцелария на техническия секретар. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Първо СУ "Свети Седмочисленици",Кабинет на заместник- директорите, на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)