Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2498

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: ст. лейт. Тодор Русев Йорданов; Марияна Станчева Нешева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618851, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/node/2469.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали за нуждите на НВУ "Васил Левски"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31600000

Описание:

Електрическо оборудване


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали за нуждите на НВУ „Васил Левски””, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят си запазва правото да заявява и други електроматериали извън артикулите, посочени в ценовото предложение по цени действащи към момента на заявяване по ценова листа на фирмата изпълнител. Договорът не може да се изменя, освен по реда на чл. 116 от ЗОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на действие на договора до 6 (шест) месеца, при следните условия, предвидени едновременно: 1. До изтичане на срока на договора остава не повече от 1 (един) месец. 2. Възложителят е обявил обществена поръчка със същия предмет. 3. Удължаването на срока не променя стойността на договора. Възложителят си запазва правото да не усвои пълната стойност от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева без ДДС в срока на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)