Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201427

BG411, Районна здравноостигурителна каса - София област, ул. Енос № 10, вх. Б, За: Диана Христова, България 1408, София, Тел.: 02965-6940, E-mail: sofia-obl@sfo.nhif.bg, Факс: 02965-6949

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1326.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2350 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК – София област

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в системата на НЗОК, от назначена от възложителя комисия. 2. Офертите се получават по реда на т.2 от Раздел V от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата на обществената поръчка. 3. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия – съгл. чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)