BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000452913

BG421, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов №4, За: Йонка Радулова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 95756, E-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg, Факс: 0335 95756

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oukm-karlovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oukm-karlovo.com/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата информация е за удължаване на срока за получаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 12.06.2020 г. от 9,30 часа в сградата на ОУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Карлово- в дирекцията при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)