Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №: 3, За: Богиня Николова - главен експерт в отдел Обществени поръчки, инж. Живко Карамитров – гл. експерт ОПМД, България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0888 549703, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-na-otoplitelni-tela-el-uredi-i-oborudvane-na-sgradi-remontni-depa-obshchezhitiya-i-stai-za-pochivka.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68325 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на отоплителни тела, ел. уреди и оборудване на сгради, ремонтни депа, общежития и стаи за почивка“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39710000

Описание:

Електродомакински уреди


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на oтваряне на офертите: 16.06.2020 г., 14:00 ч. в Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" N: 3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес: https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-na-otoplitelni-tela-el-uredi-i-oborudvane-na-sgradi-remontni-depa-obshchezhitiya-i-stai-za-pochivka

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2020  (дд/мм/гггг)