BG-Несебър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Н2-УОП-3134

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057122

BG341, Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: uopnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nessebarinfo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=05VMCZwCF%2b4%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

195201.7 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой - о.т. 93 - о.т. 279 и частично о.т.93 - о.т. 94, ул. Тервел - о.т. 60 - о.т. 62, ул. Хемус - о.т. 60 - о.т. 44, ул. Месамбрия - частично о.т. 90 - о.т. 93 и о.т. 98 - о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансиране от ,,Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. „

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в сградата на Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.1 – „Център за административно информационно обслужване“ №2, гише №2 и №3. Върху опаковката се посочва наименованието на участника и ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail, както и наименованието на поръчката. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 16.06.2020г. в 11:00 часа в сградата на Община Несебър, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2020  (дд/мм/гггг)