Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-12Izvarshvane-na-stroitelno-ndash-montazhni-raboti-za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-Plovdiv-po-dve-obosobeni-pozitzii.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително – монтажни работи по две отделни обособени позиции. Предмет на обектите по обособена позиция А е изграждане на нови водопроводи. Предмет на обекта по обособена позиция Б е ремонт на участък от съществуващ водопровод. Участниците могат да подават оферта за всяка обособена позиция по отделно или за двете обособени позиции заедно. По-подробна информация е представена в приложената проектна документация за всеки обект, неразделна част от настоящата обява. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник за съответната обособена позиция и след изрично възлагане от Възложителя. За всяка обособена позиция в ценовото предложение на участника трябва да бъдат включени единични цени за дейностите посочени в количествените сметки, приложения към Образец 2. Участниците следва да имат предвид, че доставката на материалите описани в техническата спецификация тръби, фасонни части, инертни материали (с изключение доставка на материалите описани в образец на ценово предложение за направа на опорни блокове, изолация), е ангажимент на Възложителя и при оферирането на предложението си те следва да се съобразят с това обстоятелство. Дейностите, задължение на Възложителя и на Изпълнителя, за всеки конкретен обект са описани в приложената Tехническа спецификация. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца и/или до изпълнение на поетите задължения от страните. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник за съответната обособена позиция (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършеното (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура. Избраният за Изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2020  (дд/мм/гггг)