BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003-07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270686

BG411, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, кв. Ботунец, За: Кмет на район Кремиковци - Лилия Донкова, България 1870, София, Тел.: 02 9945282, E-mail: donkova_kre@abv.bg, Факс: 02 9945259

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kremikovci.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kremikovci.org/index.php/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/po-chl-20al-3-ot-zop-sled-15-04-2016g/329-003-07-05-06-2020.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

120000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията е качена на профила на купувача, като участника следва да представи количествена сметка и количествено-стойностна сметка, съответстваща на публикуваната на профила на купувача на Възложителя количествена сметка, като по преценка на участника може под черта в предложените количествена и количествено-стойностна сметки да бъде записано допълнителна/и дейност/и необходими за качественото и цялостно изпълнение на обекта. Участниците следва да представят и доказателства за условията, на които трябва да отговарят в едно с всички надлежно попълнени образци на документи качени на профила на купувача. В случай, че участник не предаде и/или непопълни дори и един от приложените образци или не представи доказателства за условията на които трябва да отговаря или не представи офертата си на електронен носител, то офертата на същия кандидат няма да бъде разглеждана и оценявана. Настоящата обява се открива без да е осигурено финансиране по смисъла на чл.114 от ЗОП. Възложителя ще възлага изпълнението на дейностите след осигуряване на финансиране.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2020  (дд/мм/гггг)