BG-гр. Долна Митрополия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОО- 005-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция УТСД, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200605PuBT1875148.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64470.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е бетониране на улична мрежа на територията на с.Ореховица и с. Славовица, община Долна Митрополия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 16.06.2020 г. Час: (чч:мм) 11:00ч Място на отваряне на офертите: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 39, сградата на общината – Заседателна зала

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2020  (дд/мм/гггг)