BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

137-ТР-20-TN-C-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115016602

BG421, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г. Данов №37, За: Мариана Зюмбилева – търговски въпроси; Юсеин Пашалиев – технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302631, E-mail: mariana.zyumbileva@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.evn.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_TP_137-rehabilitacia.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999.54 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация на камери по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

17/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: 17.06.2020г. Час: 16:00 Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 01.07.2020 г. Час: 11:00 Място на отваряне на офертите: гр.Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2020  (дд/мм/гггг)