Версия за печат

BG-Долна Митрополия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

№ Л-ПБОП-05-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129011005

BG314, ВВВУ Георги Бенковски, ул. Св.св. Кирил и Методий №1, За: Пламен Дилов Дилов, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 00359 64822079, E-mail: pbop@af-acad.bg, Факс: 00359 889505521

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.af-acad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.af-acad.bg/about/public_orders.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на вещево доволствие, работно и специално облекло за нуждите на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, обособена в осем позиции. Позиция № 1 - Полеви обувки Позиция № 2 – Летни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 3 - Зимни обувки към парадно и всекидневно облекло Позиция № 4 – Кожени изделия Позиция № 5 – Фланелки полеви и Фланелки с яка и къс ръкав ВВС Позиция № 6 – Колан текстилен Позиция № 7 – Парадно и всекидневно облекло Позиция № 8 – Вратовръзка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 16:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите на участниците ще се приемат в регистратурата за класифицирана/некласифицирана информация на ВВВУ „Георги Бенковски“ от понеделник до четвъртък от 08.00 часа до 16.15 часа и в петък от 08.00 часа до 14.00 часа, до датата посочена в обявата на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1, всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2020  (дд/мм/гггг)