BG-Несебър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4385

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540172

BG341, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен, ул.Дюни 21, За: Милен Матев Трендафилов, България 8230, Несебър, Тел.: 0886 594060, E-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com, Факс: 0554 42669

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/4385.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39800000, 33760000, 33771000, 19640000, 33711900

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Изделия от хартия за санитарна употреба
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Сапун


Срок за получаване на офертите

17/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 18.06.2020 год. от 10:00 часа в сградата на ТП "ДЛС Несебър", град Несебър, ул. Дюни № 21, ет. 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2020  (дд/мм/гггг)