Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса, бул. България №36, За: Клавдия Георгиева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2145.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по облицоване фасадата на сградата на РЗОК- Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45223800, 45410000

Описание:

Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)
Работи по полагане на мазилка


Срок за получаване на офертите

16/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се получават по реда на т. 1.10 от Раздел IV от Технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти на Възложителя. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП, от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2020  (дд/мм/гггг)