BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-49-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG412, Български институт по метрология, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, За: Мирослав Найденов, България 1000, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: m.naydenova@bim.government.bg, Факс: 02 9702746

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/sabirane-ne-oferti-s-obyava/tekusht-remont-na-ofisni-pomeshteniya-nahodyashti-se-na-2-ri-etazh-v-bim.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

235000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000

Описание:

Довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Към момента на обявяване на настоящата поръчка Възложителят не е осигурил финансиране за изпълнението й. Съответно, на осн. чл. 114 от ЗОП изпълнението на предмета на договора ще започне само след осигуряване на финансиране и след допълнително писмено възлагане на работата от страна на Възложителя извършено с възлагателно писмо.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2020  (дд/мм/гггг)