Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Станимир Табаков;Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0884830958; 02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаметно поддържане на полиграфическа техника във Военен географски център - гр. Троян. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия, съгласно ТС ПОП-18/2020 г., публикувана в профила на купувача на Възложителя. 1. Едностранен нож "Perfekta 132" 2. Едностранен нож "Perfekta" 3. Тристранен книговезки нож 4. Едностранен нож "Senator" 5. Концеви шивачки бр. 2 6. Поточна линия за брошури "Muller Martini" 7. Сгъвачна машина "Мултиефект" 8. Сгъвачна машина "Полиграф" 9. Печатна машина “Rapida 105 Universal” 10. Печатна машина “Planeta Variant P-24” 11. Печатна машина “Roland – Record” 12 Пробопечатна машина „Бърно” 13. Ламинатор RS Royal Sovereign 14. Машина за топъл печат BAIER GMBH+CO 15. Фреза за релефни макети KX 1212 16. Номератор Numnak S NAGEL 17. Пакетираща машина „DIBIPACK 85130” 18. Перфорационна машина RENZ DTR - 340

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София 2. Място за изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни, от деня следващ датата определена за краен срок за получаване на оферти. 5. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 6. Отваряне на офертите - на 16.06.2020 г. в 10.00 ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2020  (дд/мм/гггг)