Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201637

BG334, Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2208.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на сто-панския инвентар в РЗОК-Търговище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31680000, 31520000, 31530000, 44520000, 44411000, 39715000, 31300000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване
Изолирани жици и кабели


Срок за получаване на офертите

14/07/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Офертите се подават по реда на т.1.10 от Раздел ІІІ от техническите изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2.Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП, от назначена от възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 4.Получените оферти се отварят на публично заседнане, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Предиотваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника. 5.Възложителят не разглежда техническите и ценови предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2020  (дд/мм/гггг)