BG-с. Сталийска махала

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

С-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000313746

BG312, НЧ „Кирил Петров – 1922“, с. Сталийска махала, община Лом, ул. „Първа“ № 4“, За: РОСИЦА ГЕРГОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА НЧ “КИРИЛ ПЕТРОВ 1922 г.“, България 3657, с. Сталийска махала, Тел.: 0899 499595, E-mail: kirilpetrov1922@abv.bg, Факс: 0899 499595

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://staliiska.lom.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://staliiska.lom.bg/profile.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

202591.73 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на Административен договор № BG06RDNP001-19.057-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие), Процедура МИГ ЛОМ, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Друга информация

Документите, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес село Сталийска махала, п.к. 3657, община Лом, ул. „Първа“ № 4. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3.наименованието на поръчката. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Опис на представените документи – по Образец № 1; 2. Представяне на участника – по Образец № 2. 3. Документ за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие. 4. Декларация за участие на подизпълнители (когато е приложимо) – по Образец № 3. 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - по Образец № 4A; 7. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо – представят се документите посочени в т. 5.5. от обявата; 8. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП – по Образец № 5; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по Образец № 6; 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - по Образец № 7; 11. Декларация (Образец № 8) за вписване в ЦПРС; 12. Декларация (Образец № 9) за застраховка ,,Професионална отговорност''; 13. Списък - декларация (Образец № 10) на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката; 14. Декларация (Образец № 11) за ръководния състав, който ще изпълнява поръчката; 15. Техническо предложение, съдържащо декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – попълва се Образец № 12 - оригинал, заедно с приложенo към него „Предложение за изпълнение на строителните процеси” 16. Декларация за оглед на обекта - попълва се Образец №12А – оригинал. 17. Ценово предложение - по Образец № 13, оригинал, заедно с приложени към него КСС. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. 2. Гаранция за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора. Гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено заяви пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. В този случай авансовото плащане се трансформира в междинно плащане и за него се прилагат правилата за извършване на междинните плащания. 3. Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства на договора може да се представят под формата на: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ 1922“, с. Сталийска махала: IBAN: BG59STSA93000006817740, BIC: STSABGSF, Банка: Банка ДСК ЕАД, Лом. 4. Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Отварянето на офертите ще се състои на 09.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на НЧ „Кирил Петров – 1922“, с. Сталийска Махала.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2020  (дд/мм/гггг)