BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3СВ - 3809

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Електрически проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32580000, 32581100, 32581110

Описание:

Оборудване за представяне на данни
Кабел за предаване на данни
Многожилен електрически кабел за предаване на данни


Срок за получаване на офертите

16/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2020  (дд/мм/гггг)