BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

456

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159700

BG311, Община Чупрене, ул. Асен Балкански 55, За: Асен Джунински, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2402, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2580

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://info-m.eu/chuprene/?cat=59.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

6666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт тротоари в населените места на общината с.Горни Лом ул. „Първа” от ОТ 59 до ОТ 62, с-Търговище – ул. „Първа” от ОТ 71 до ОТ 75, с.Протопопинци ул. „Първа от ОТ 13 до ОТ 30, с.Долни Лом – ул. „Първа” от ОТ 80 до ОТ 81”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 16.06.2020г. от 10:00 часа в сградата на община Чупрене, с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 551 ет.3, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2020  (дд/мм/гггг)