BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13/35-13-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201549

BG423, Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, ул. 11-ти август №2, За: Диана Гатева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402109, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/2195.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

36233.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително - монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30часа на 05.06.2020г. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.06.2020г. от 13.30часа в административната сграда на РЗОК Пазарджик на адрес гр. Пазарджик, ул. "11-ти август " №2 - заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)