Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-9109

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=11121.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на железен трихлорид ( ферихлорид) за нуждите на ПСОВ гр.Видин. Участниците трябва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП , ППЗОП и Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24312122

Описание:

Ферихлорид


Срок за получаване на офертите

12/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на железен трихлорид ( ферихлорид) за нуждите на ПСОВ гр.Видин. Участниците трябва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП , ППЗОП и Възложителя.Възложителят обръща внимание, че не разполага с факс към момента. В тази връзка цифрите посочени в Обявата на обществената поръчка в полето "факс" са единствено за целите на валидирането на съответните документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)