BG-Сунгурларе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057250

BG341, Община Сунгурларе, ул. Г. Димитров№10, За: Венко Данев; Петър Мушиев, България 8470, Сунгурларе, Тел.: 0876 154356; 0878 627115, E-mail: venkodanev@abv.bg, Факс: 05571 5586

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sungurlare.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/80cf9766-57a6-43af-b159-fb0832cb66f1.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

87197.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения


Срок за получаване на офертите

12/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.007-0069-C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Сунгурларе.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)