BG-с.Гьоврен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000608230

BG411, ОУ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, с.Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, За: Невен Емилов Устов, България 4800, с.Гьоврен, Тел.: 03 0416289, E-mail: ou_p.iavorov@abv.bg, Факс: 03 0416289

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://registarnauchilishtata.com/%D0%BE%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B.

Адрес на профила на купувача (URL): https://registarnauchilishtata.com/%D0%BE%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

57267 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Основен ремонт на покривното пространство на част от административната сграда на ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, с. Гьоврен, община Девин". Предметът на настоящата обществената поръчка е основен ремонт на покрив (покривно пространство) част от сградата на ОУ „П. К. Яворов“ в село Гьоврен на територията на община Девин в т.ч.: -изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на основния ремонт на покривното пространство, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. -гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

12/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП с попълване на приложените към документацията за обществената поръчка образци. Документацията за участие е налична на адресa на възложителя. Офертите ще бъдат отворени на (дд/мм/гггг) 19.06.2020 г. в 12:00 часа в сградата на ОУ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ. Участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)