Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

004

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул.Братя Миладинови № 21, За: Албена Вангелова Бобошевска, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/poruchki/60.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР-МОНИТОР ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ „по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта.

Друга информация

1. В обществената поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. • За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по образец. 2. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.06.2020г. от 9.00 ч в административната сграда на ЦСМП - Благоевград на посочения по-горе адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)