Версия за печат

BG-Драгоман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

07-00-151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776235

BG412, Община Драгоман, ул. Захари Стоянов 26, За: Бистра Грозданова - старши експерт Обществени поръчки, България 2210, Драгоман, Тел.: 0879 103451, E-mail: obshtina_dragoman@abv.bg, Факс: 07172 2014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://obshtinadragoman.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dragoman.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=MCSyvYV56ug%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

194423.25 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 10.06.2020г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов 26. Начин на плащане: 1. Първо плащане: 30 % от стойността на договора след представяне от страна на Изпълнителя на междинен протокол за извършени 20% строително-ремонтни работи, представяне на надлежно оформена фактура. 2. Второ плащане: 40 % от стойността на договора след представяне от страна на Изпълнителя на междинен протокол за извършени 50% строително-ремонтни работи и представяне на надлежно оформена фактура. 3. Окончателно: останалата сума до 100% от стойността на позицията след подписване на Протокола за установяване на завършени СРР/СМР, представяне на надлежно оформена фактура-оригинал, в която задължително се посочва номера на договора. Изисквания и условия при гаранцията за изпълнение Гаранцията за добро изпълнение e в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, в една от следните форми: банкова гаранция в полза на Възложителя, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или депозит на парична сума по банкова сметка на Община Драгоман.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2020  (дд/мм/гггг)