BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

З-ОП-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000875920

BG334, Община Търговище, пл. Свобода, За: Теодора Христова – гл. експерт отдел НПО, Цветелина Василева – ст. експерт отдел САОС, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, E-mail: hristova.t@targovishte.bg, Факс: 0601 62212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.targovishte.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#96.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

68480 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за деца с увреждания за включване на услуги за ЦСРИ“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца””.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”, финансиран по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020“, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца".

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 08.06.2020 г. Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Търговище, а именно: гр. Търговище 7700, пл. Свобода, Център за административно обслужване - работно място №5. Отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на фабрично нов високопроходим лек автомобил за нуждите на Община Търговище”, насрочено за 14:00 часа на 02.06.2020 г. ще се извърши на 09.06.2020 г. от 14:00 часа в зала №28 в сградата на Община Търговище. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Срокът на валидност на офертите е 05.12.2020 г., 17:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2020  (дд/мм/гггг)