BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-125

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Анатолий Атанасов - Ръководител отдел Превозна и маневрена дейност; Светослав Найденов - Ст. експерт в отдел Обществетни поръчки, България 1080, София, Тел.: 088 8337513; 088 4076818, E-mail: snaydenov@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25116 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Наемане на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал с три обособени позиции за гр. Драгоман, гр. Благоевград и гр. Хисаря, за период от 01.07.2020г. до 31.12.2020г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55250000

Описание:

Услуги по даване под наем на обзаведени квартири за краткосрочно настаняване


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на oтваряне на офертите: 12.06.2020 г., 10:00 ч. в Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" N: 3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес: https://www.bdz.bg/bg/a/naemane-na-stai-za-noshchuvka-na-lokomotivniya-i-prevozniya-personal-s-tri-obosobeni-pozitsii-za-gr-dragoman-gr-blagoevgrad-i-gr-khisarya

Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2020  (дд/мм/гггг)