BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270652

BG411, Столична община - район Люлин, гр. София, бул. Захари Стоянов № 15, За: Миглена Спасова, България 1330, София, Тел.: 02 9237274, E-mail: lyulin@sofia.bg, Факс: 02 9250085

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.lyulin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/bid/1000566.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

90000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. Офертите се подават всеки работен ден в деловодството на СО район "Люлин" , находящо се в административната сграда на районната администрация с адрес: гр.София, бул. “Захари Стоянов” № 15.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2020  (дд/мм/гггг)