Версия за печат

BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000676021

BG412, Детска градина № 121, гр. Нови Искър - Антоанета Цанева, Директор, ж.к. Кумарица, ул. Искърско дефиле № 73, За: Антоанета Цанева, Директор, България 1281, Нови Искър, Тел.: 0884 801731, E-mail: aitsaneva@abv.bg, Факс: 01111 11111111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-121.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dg-121-828/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №121, гр. Нови Искър“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност е максимално допустима от Възложителя. Оферти, които надвишават посочената стойност, ще бъдат отстранени от участие. Пълно и детайлно описание на хранителните продукти, предмет на поръчката, се съдържа в Техническата спецификация, качена в Профила на купувача (https://sop.bg/dg-121-828/).

Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2020  (дд/мм/гггг)