Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОБ-010

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721

BG333, Община Шумен, бул. Славянски № 17, За: Цвета Николова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857747, E-mail: ts.stilianova@shumen.bg, Факс: 054 800400

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.shumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=U7JRHvgmQGk%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

100000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45500000

Описание:

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор


Срок за получаване на офертите

04/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)