Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-131

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057026

BG341, Община Карнобат, бул. България № 12, За: Деница Димова; Иван Игнатов, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29108; 0559 29147, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Document/%7B072E4E11-CBDB-4421-9941-14121DD9F51F%7D.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

150000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат.Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове.Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Количествата по видове строителни и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Офертата се подава на адрес: община Карнобат, Център за административно обслужване, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400, в срок до 17,30 часа на 11.06.2020 г. Върху опаковката се изписва за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат“ Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта”. Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане и на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 12.06.2020 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)