Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИР-280

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413974

BG314, Община Плевен, площад Възраждане №2, За: Ивайло Младенов-Главен юрисконсулт отдел ОП, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881327, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=O%2bZdQVstoSc%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

71000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорна стена на ул. „Княз Борис I” № 30-32“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

04/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите за участие в обществената поръчка се подават до 17:00 ч. в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл.Възраждане 4, гр.Плевен 5800. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Цялата информация касаеща прогнозната стойност, предмета, обекта и мястото на изпълнение на обществената поръчка;минималните изисквания свързани с критериите за подбор; обстоятелствата за задължително отстраняване на участниците; критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест; гаранциите за изпълнение и т.н. се съдържат в публикуваната Обява за събиране на оферти, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Офертите ще бъдат отворени на 05.06.2020г. от 14:30 часа в Заседателната зала на трети етаж, сградата на Община Плевен, площад Възраждане №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)