Версия за печат

BG-Мартен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0005306320107

BG323, Кметство гр. Мартен, ул. Христо Смирненски № 7, За: Димо Тонев, България 7058, Мартен, Тел.: 0879866 161, E-mail: mayor@marten-bg.eu, Факс: 081172 203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://marten-bg.eu/kmet.html.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.marten-bg.eu/zop_2019.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

86666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)