Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-011

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721

BG333, Община Шумен, бул. Славянски № 17, За: Цвета Николова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857747, E-mail: ts.stilianova@shumen.bg, Факс: 054 800400

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.shumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=2b1I3QDkCaA%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на кръстовището между бул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Столетов. Поддържане на светофарните уредби на територията на град Шумен“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316200, 50232000

Описание:

Монтажни работи на сигнализационни системи за пътища, летища и други
Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)