Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Бистра Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

220000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка Гаврилова“ (в участъка от ул. „Китката“ до ул. „Прогон“-долно ниво)“ и ул. „Христо Ботев“ (в участъка от бул. Руски“ до ул. „Георги Антонов“ - доставка и полагане на тротоарни плочки)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)