Версия за печат

BG-ЛОВЕЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ул. ТЪРГОВСКА №22, За: инж. ТАНЯ ИВАНОВА, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на месо от еднокопитни животни

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15110000, 15118000

Описание:

Месо
Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 09.06.2020г., Час: 10:00 Място на отваряне на офертите: В сградата на Общинска Администрация, гр. Ловеч.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2020  (дд/мм/гггг)