Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

BG414, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А, За: инж. Сашка Василева, България 2300, Перник, Тел.: 00359 76684220, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 00359 76684229

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokana-do-opredeleni-licza-(sled-02.04.2020)/remonti-na-pokrivni-konstrukczii-na-obshhinski-obekti-na-teritoriyata-na-obshhina-pernik/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261910

Описание:

Ремонт на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

09/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседанието на комисията за отваряне и оценка на офертите ще се проведе на 10.06.2020 г. 10.00 часа в Заседателна зала, в административната сграда на община Перник, пл. „Св.Иван Рилски„ № 1А

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)