Версия за печат

BG-Сопот

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115816423

BG421, Община Сопот, ул. Иван Вазов 34, За: Йордан Кънчев, България 4330, Сопот, Тел.: 0359 31346003, E-mail: oa_sopot@abv.bg, Факс: 0359 31347660

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sopot-municipality.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=105.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

46319.6 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СОПОТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

12/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014 - 2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0035-С01/04.12.2019 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)