Версия за печат

BG-гр.Перущица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115246756

BG421, Община Перущица, гр.Перущица, ул. Отец Паисий №2, За: Ангел Левашки - юрисконсулт, България 4225, гр.Перущица, Тел.: 03143 2786, E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, Факс: 03143 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.perushtitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.perushtitsa.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-20-%D0%B0%D0%BB-3.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

66817.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на градски парк в УПИ I - зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112711

Описание:

Строителни работи по оформяне на паркове


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)