Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат при Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен, ул. Москва №1, За: Жени Ранкова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0889 802789, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/4362.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000 (FF01)

Описание:

Почистващи продукти (За почистване )


Срок за получаване на офертите

10/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществената поръчка (ОП) е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с оглед на което поръчката е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (СПКХУ) или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Съобразно чл.12, ал.7 ЗОП в процедура за възлагане на настоящата поръчка могат да участват и всички други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл.12, ал.1 т.1 ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)