Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

162

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Елена Георгиева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/dostavka-na-rabotni-obuvki-za-nuzhdite-na-vrb-2020-2021g/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15283.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществената поръчка включва: доставка на работни обувки (мъжки и дамски) – зимни, летни, медицинско сабо, обувки тип гуменки, чехли, маратонки за служителите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и Здравни кабинети”, Дейност „Спорт и туризъм”, Дейност „Социални услуги” и ОП „Благоустрояване и озеленяване”. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация (Приложение №11), неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18800000

Описание:

Обувни изделия


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 16.06.2020г. в 14:00 часа в голямата заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.1. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)