BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

161

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Албена Петрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/izrabotka-i-dostavka-na-rabotno-obleklo-za-nuzhdite-na-vrb-za-perioda-2020-2021g/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40496.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет изработка и доставка на работно облекло (мъжко и дамско) за зимния и летния сезон за служителите и работниците на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „Детски градини, детска ясла и здравни кабинети”, Общинско Предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, Дейност „Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм”. Доставените работни облекла следва да отговарят на посочените в Техническата спецификация изисквания, да са нови, неупотребявани и годни за ползване, както и да отговарят на изискванията, посочени в приложимите нормативни актове и стандарти. Конкретните видове артикули и количества работно облекло са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №11 към настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

10/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 16.06.2020 г. в 15:30 часа в Голяма заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.1. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)