Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130929225

BG412, Спортист-Скала ЕООД, ул. Александър Стамболийски №3, За: инж.Кирил Иванов - Управител, България 2260, Своге, Тел.: 0886 660533, E-mail: sportist_skala@abv.bg, Факс: 0726 22539

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sportist-skala.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sportist-skala.com/?page_id=92.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт баня, тоалетна, съблекалня за гости и фасада вход за гости на Стадион гр. Своге.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

10/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса – гр.Своге, ул.“Александър Стамболийски“ №3, трети етаж, офис 1. Дата и час на отваряне на офертите: 11.06.2020г. от 15:00 часа. Място на отваряне: град Своге, ул. "Александър Стамболийски" №3, етаж 3, офис 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)