Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Светла Кирилова Мицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http:// www.csmp-bl.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/poruchki/58.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на храна за дежурния персонал на 12-часови дежурства през 2020/2021г. на ЦСМП – Благоевград в следните обособени позиции: ОП № 1Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград ;ОП № 2Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 3 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Кресна на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 4 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград ;ОП № 5 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 6 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 7 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Банско на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 8 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград ;ОП № 9 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград ; ОП № 10 Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

02/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите- 03.06.2020г. 9.00 ч. в административната сграда на ЦСМП - Благоевград ул. "Братя Миладинови" № 21

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2020  (дд/мм/гггг)