Версия за печат

BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000452913

BG421, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов №4, За: Йонка Радулова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 95756, E-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg, Факс: 0335 95756

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oukm-karlovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oukm-karlovo.com/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта трябва да съдържа:1. Оферта (образец № 1);2. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП (образец № 2);3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 3); 4. Списък на квалифицирания персонал на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 4) както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата; 5. Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 5); 6. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец № 6); 7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец №7); 8. Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки (образец № 8); 9. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (образец № 9); 10. Декларация по по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (образец № 10); 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник във възлагането (по чл. 101, ал. 11 от ЗОП) (образец № 11); 12. Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнението на поръчката (образец № 12); 13. Техническо предложение (образец № 13); 14. Ценово предложение (Образец №14) вкл. КСС Ел.инсталации -Приложение 1; КСС Архитектурна-Приложение 2; КСС В и К- Приложение 3; КСС ОВК- Приложение 4; КСС Конструктивна - Приложение 5.1 и Приложение 5.2 /в общ файл/; КСС ПБ- Приложение 6; КСС Геодезическа-Приложение 7; 15. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България /заверено от участника копие/; 16. Удостоверения за добро изпълнение на строителството, отразено в списъка; 17. Линеен график; 18. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не са подписани от законния представител на участника; 19. Списък на документите, представени от участника Отварянето на получените оферти ще се извърши на 08.06.2020 г. от 10,30 часа в сградата на ОУ"Св.св. Кирил и Методий" гр.Карлово- в дирекцията при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/05/2020  (дд/мм/гггг)