BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3СВ - 3551

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Иво Владимиров, България 1606, София, Тел.: 02 9223423, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

75313.36 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покрив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


Срок за получаване на офертите

09/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оглед на обекта с предварителна заявка до в.ф. 28 610 – София или на тел. 02 9228403

Дата на изпращане на настоящата информация

27/05/2020  (дд/мм/гггг)