Версия за печат

BG-Павликени

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПОЧРОП-01-12-2876

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133901

BG321, община Павликени, бул.Руски № 4, За: Славена Грозева, България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=257&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

75000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III - “за спортна площадка“ и IV- „за паркинг“ в кв. 143 по ПУП на гр. Павликени“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 02.06.2020 г. от 09:30 часа в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2020  (дд/мм/гггг)