Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

.......

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец № 23 Б, За: Ина Милкова; Ангел Гунев, България 1680, София, Тел.: 02 9033107; 02 9033222, E-mail: i.milkova@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://toplo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200526JQNa4215643.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141267.46 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. "Връбница-1“, р-н Връбница“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

17/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Възложителят предоставя пълната информация за нуждите на участниците в следните приложения, достъпни в Профила на купувача: - Приложение № 1 – Техническа спецификация; - Приложение № 2 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите; - Приложение № 3 – Проект на Договор; - Приложение № 4 - Инвестиционен проект. - Образци на документи. Обхват на обществената поръчка: Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. "Връбница-1“, р-н Връбница“ представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, в т.ч. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него; техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване; и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изпълнение на обществената поръчка се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към Обявата за обществената поръчка. Видовете строително-монтажни работи, които подлежат на изпълнение и техните количества, са описани в приложената за остойностяване към Обявата за обществената поръчка Количествена сметка – Образец № 17. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на настоящата обществена поръчка се съдържа допълнителна информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2020  (дд/мм/гггг)